Pabalsti un atbalsts

Mājokļa pabalsts

Iesniegums mājokļa pabalstam PDF WORD

Ikvienam Ķekavas novadā deklarētam iedzīvotājam ir tiesības pretendēt uz mājokļa pabalstu īres, apsaimniekošanas un citu ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.

Pabalsta piešķiršanai tiek vērtēti ģimenes izdevumi, uzkrājumi un piederošie īpašumi*, savukārt izmaksājamā pabalsta apjoma aprēķinā tiek arī ņemti vērā normatīvi dažādiem komunālajiem maksājumiem (pēc Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 3. pielikumā noteiktajam). Ne vienmēr mājokļa pabalsts sedz pilnu summu par mājokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem un daļa maksājuma var būt veicama mājsaimniecībai pašai.

*Viss, kas drīkst piederēt, lai būtu tiesības saņemt mājokļa pabalstu, ir noteikts Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36.panta pirmās daļas 2.punktā. Skatīt šeit

 

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķiras, jo tiek aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumu Nr. 809 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

 

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) x KOEF + K – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K- ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot 17.12.2020. MK noteikumu  Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

KOEF – koeficients, kas noteikts normatīvajos aktos par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo palīdzību

Koeficients, kas tiek piemērots GMI līmenim, aprēķinot mājokļa pabalstu, dažādām mājsaimniecību grupām ir atšķirīgs:

 • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti — koeficientu 2,5;
 • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti, — koeficientu 2;
 • mājsaimniecībai, kurā ir pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti un bērni, — koeficientu 2;
 • pārējām mājsaimniecībām — koeficientu 1,5.

Mājokļa pabalsta aprēķina piemērs.

1.piemērs

Vientuļam pensionāram, kam pensija ir 400 eiro, komunālo maksājumu summa ir 200 eiro, no kuriem normatīviem atbilst 160 eiro.

 Mājokļa pabalsts 312,5 + 160 – 400 = 72,5 eiro.

 

2.piemērs

Ģimenē ir divi pieaugušie un divi bērni, ģimenes kopējie ienākumi 1300 eiro, komunālie maksājumi 500 eiro, no kuriem normatīviem atbilst 450 eiro.

Mājokļa pabalsts būs 187,5 + 3*131,25 + 450 – 1300 =  -268,75 eiro

Rezultāts: pēc mājokļa izdevumu samaksas paliek ienākumi, kas lielāki par noteikto slieksni, tāpēc pabalsts nepienākas.

 

Kās jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu;
 • dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos esošā mēnešu izdevumus (komunālo maksājumu rēķini, veikto maksājumu kvīts, kurināmā iegādes kvīts u.c.);
 • mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., īres līgums);
 • mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumus apliecinošus dokumentus (konta pārskatus, darba devēja izziņas par darba samaksu u.c.);
 • citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu (skat. augstāk) ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Kādus izdevumus ņem vērā, aprēķinot mājokļa pabalstu?

Atbilstoši noteikumos** paredzētajam, ņem vērā šādus izdevumus (kas nepārsniedz normatīvos noteiktos) par:

 • īri;
 • apsaimniekošanu;
 • apkuri;
 • auksto un karsto ūdeni;
 • elektroenerģiju;
 • dabasgāzi;
 • kanalizāciju vai asenizāciju;
 • sadzīves atkritumiem;
 • nekustamā īpašuma nodokli;
 • telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu;
 • par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

**Normatīvi noteikti Ministru kabineta noteikumos Nr. 809  “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3. pielikumā. Skatīt šeit

Par atbalsta pasākumiem mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title