Sociālie pakalpojumi

Sociālais darbs ar pieaugušām personām

Pakalpojuma mērķis:
Palīdzēt indivīdam efektīvāk risināt sociālās funkcionēšanas problēmas.
Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu profesionālu darbību ar mērķi palīdzēt personām, ģimenēm, personu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai atjaunot spēju sociāli funkcionēt, kā arī veicināt sociālās atstumtības mazināšanu, attīstot personas pašas resursus un iesaistot atbalsta sistēmās.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Pieaugušas personas, kuru aprūpē nav nepilngadīgi bērni un kurām ir identificētas sociālās problēmas, tās saņem sociālo palīdzību vai tām ir nepieciešamas konsultācijas sociālo problēmu risināšanā.

Pakalpojums ietver:
Profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, klientu vajadzību novērtēšanu, t.sk., vizītes klienta dzīvesvietā, individuālā sociālā rehabilitācijas plāna izstrādi, psihosociālo un starpprofesionālo atbalstu gadījuma risināšanas vai sociālo pakalpojumu saņemšanas procesā. Sociālā gadījuma vadīšana paredz regulāru sociālā darbinieka kontaktu ar klientu, individuālu konsultēšanu, konsultēšanu dzīvesvietā, speciālistu piesaisti un klienta dalību atbalsta grupās vai citos pasākumos.

Pakalpojumu var saņemt:
Personīgi ierodoties uz konsultācijām sociālajā dienestā.
Pakalpojuma nodrošināšanu regulē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums.

Dienas aprūpes centrs personām ar funkcionāliem traucējumiem (garīga rakstura traucējumiem), personām ar demenci

Pakalpojuma mērķis:
Sniegt psihosociālu atbalstu, attīstīt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas, veicināt pozitīvas saskarsmes veidošanos, nodrošināt klientiem iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, uzlabot kopējo dzīves kvalitāti.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Personas ar garīga rakstura traucējumiem (no 15 gadiem līdz darbspējas vecumam), kuras neapmeklē speciālās izglītības iestādes, arodapmācības un/vai profesionālās rehabilitācijas centrus un nav nodarbinātas algotā darbā vairāk par pusslodzi,
un personām ar demences saslimšanu.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
• ģimenes ārsta izziņa veidlapa 027/u (saskaņā ar MK. noteikumiem Nr.338 “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”);
• psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem, personām ar demences saslimšanu (saskaņā ar MK 02.04.2019. noteikumu Nr.138 “Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu”);
• invaliditāti apliecinoša dokumenta kopija;
• Sociālā dienesta lēmums.
Dienas centra pakalpojuma izmaksas klientiem ar I un II invaliditātes grupu 100% apmērā tiek segtas no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

ATBALSTA UN PAŠPALĪDZĪBAS GRUPAS

Atbalsta grupas vecākiem ``Bērnu emocionālā audzināšana``

Programma „BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA” (BEA) sniedz ieteikumus, kā pārvarēt dažādas grūtības bērnu audzināšanā un veicināt bērna emocionālo attīstību.

BEA programmas mērķi ir:
• Veicināt bērna uzticēšanos,
• Mazināt trauksmes līmeni,
• Veicināt pašcieņas nostiprināšanos,
• Veicināt saskarsmes iemaņu attīstību,
• Veicināt bērna iesaistīšanos dažādās aktivitātēs,
• Sekmēt attiecības ar vienaudžiem,
• Veicināt emociju pašregulāciju.

Pakalpojuma mērķa grupas:
Šīs grupas ir paredzētas Jums  – mammai vai tētim, vai abiem kopā, ja Jūsu bērns ir vecumā līdz 7 gadiem. Grupas dalībnieki tiksies 10 nodarbībās pa 2 stundām reizi nedēļā.

Informācija par pieteikšanos jaunai apmācību grupai tiks publicēta mājalapas aktualitāšu sadaļā un Facebook platformā. 

Atbalsta grupas vecākiem ``Ceļvedis audzinot pusaudzi``

Pakalpojuma mērķis:
Sekmēt pozitīvu bērnu emocionālo attīstību, uzlabot vecāku un bērnu savstarpējās attiecības, palīdzēt vecākiem labāk izprast savus bērnus un viņu vajadzības, palīdzēt mazināt bērnu uzvedības problēmas.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” ir paredzēta vecākiem, kuriem ir bērni vecumā  no 10-17 gadiem.

Pakalpojums ietver:
Programma “Ceļvedis audzinot pusaudzi” ir izglītojošas un atbalstošas nodarbības vecākiem par pusaudžu vecuma bērnu attīstību un audzināšanu. Nodarbības ir bez maksas. Nodarbībās vecākiem tiek sniegta informācija par bērnu spēju attīstību, audzināšanas principiem un stratēģijām, kā mainīt bērna uzvedību. Šajā programmā vecāki saņem arī konkrētus ieteikumus audzināšanas problēmsituāciju risināšanai, izdales materiālus.

Programma 10 nodarbībās aptver 10 tēmas:

·  Ievads CAP programmā.
·  Pusaudžu un vecāku tiesības, pienākumi un atbildība.
·  Vecāku un pusaudžu savstarpējās attiecības un komunikācija.
·  Veselīgs dzīvesveids.
·  Pusaudžu seksualitāte.
·  Pusaudžu sociālās prasmes.
·  Emociju pašregulācija.
·  Disciplinēšana.
·  Dzīves prasmes.
·  Rūpes par sevi.

Apmācību grupas dalībniekiem ir iespēja apgūt programmu, saņemot gan nepieciešamo teorētisko materiālu, gan arī praktiskās iemaņas. Programma ietver dažāda veida darbu grupās, dalīšanos pieredzē, kā arī mājasdarbus.

Informācija par pieteikšanos jaunai apmācību grupai tiks publicēta mājalapas aktualitāšu sadaļā un Facebook platformā. 

Sociālā mentora/ģimenes asistenta pakalpojums

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai (ģimenei) atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā saskaņā ar individuāli izstrādātu sociālās rehabilitācijas plānu.

Ģimenes asistenta pakalpojumu līdz 14 stundām nedēļā ir tiesības saņemt:

 • ģimene, kurai nav pietiekamu prasmju un iemaņu bērna audzināšanā un aprūpē;
 • ģimene, kurā vismaz viens no vecākiem ir persona ar garīga rakstura traucējumiem, un kurai ir nepieciešams atbalsts un apmācība sociālo prasmju apgūšanā, bērnu audzināšanā un aprūpē;
 • ģimene, kurā vecākiem ir pārtrauktas bērna aizgādības tiesības, un bāriņtiesa ir devusi atļauju bērnam uzturēties ģimenē. 

Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem, ja sociālais darbinieks ir sniedzis atzinumu par ģimenes asistenta pakalpojuma nepieciešamību.

Atbalsta grupa vecākiem, kuri audzina bērnu ar funkcionāliem traucējumiem

Baložu vidusskolā (2. kabinets), plkst. 18:00 – 20:00 notiek tikšanās vakari atbalsta grupai, kas paredzēta vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem. 

Plānotas 10 tikšanās, kas notiks reizi divās nedēļās. Nākošā tikšanās reize 22. aprīlī! Atbalsta grupu vadīs sociālais darbinieks Zane Imūne.
 
Atbalsta grupas mērķis ir radīt drošu un konfidenciālu vidi, kurā vecāki savstarpēji var komunicēt, gūstot emocionālu atbalstu un sapratni, praktiskus padomus un ieteikumus no citiem vecākiem.
 
Vienlīdz svarīgi ir veicināt vecāku labbūtību. Laiks, ko veltāt atbalsta grupas apmeklēšanai var būt viens no veidiem, kā veltīt laiku sev!

Info un pieteikšanās: 27 809 505 – Zane

Individuālas konsultācijas ar atbalsta personu

Aicinām pieteikties vecākus individuālām konsultācijām, kuru laikā atbalsta persona var palīdzēt rast risinājumu, kas pielāgots vecāka konkrētām vajadzībām vai grūtībām caur vecāka iekšējā resursa stiprināšanu. 

Konfidenciāla sarunu telpa: Atbalsta persona nodrošina vecākam drošu un konfidenciālu telpu, kurā viņš var atklāti apspriest savas bažas, domas, sajūtas un pieredzi saistībā ar bērnu audzināšanu.

Mērķu noteikšana un stratēģijas izveide: Atbalsta persona var palīdzēt vecākam izvirzīt reālus un sasniedzamus mērķus vecāku ceļā, konsultācijā pārrunājot jomas, kurās nepieciešama izaugsme un uzlabojumi.

Pašapziņas un pašpārliecinātības uzlabošana. Individuālā konsultācija ļauj vecākam stiprināt pašapziņu un izpratni par savu audzināšanas stilu, stiprajām pusēm un jomām, kurās nepieciešams pilnveidoties. Atbalsta persona var palīdzēt vecākam atpazīt savas stiprās puses, balstīties uz tām un novērst šaubas par sevi vai nedrošību.

Vecāka personīgā izaugsme: Sniedzot iedrošinājumu un konstruktīvu atgriezenisko saiti, atbalsta persona palīdz vecākam veidot noturību, pārliecību un kompetenci savā aprūpētāja lomā.

Kur? Sociālā dienesta pārrunu telpa, Gaismas ielā 19, K-8-1, Ķekavā.

Cik ilgi? 1 stunda

Cik bieži? 2 reizes mēnesī, kopā 7 konsultācijas

Kā pieteikties? Zvanot vai rakstot Whatsapp – 27 809 505 (Zane)

Svarīgi! Individuālās konsultācijas ar atbalsta personu nav terapijas aizstājējs (nepieciešamības gadījumā iesakām meklēt jomas speciālistu).

Aprūpe mājās
Pakalpojuma mērķis:
Nodrošināt praktisku pakalpojumu kopumu personas dzīvesvietā pamatvajadzību apmierināšanai.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Personas, kurām vecuma, funkcionālo traucējumu vai veselības stāvokļa dēļ ir grūtības nodrošināt pamatvajadzības un uzlabot vai atjaunot sociālo funkcionēšanu.

Pakalpojums ietver :
Pakalpojumu piešķir pastāvīgi vai uz atveseļošanās periodu.

Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
1. personas iesniegums;
2. izziņa no ģimenes ārsta par personas veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību;
3. noformēt iztikas līdzekļu deklarāciju (trūcīgas vai maznodrošinātas personas/ģimenes statusam).

• Trūcīgām personām/ģimenēm aprūpes mājās pakalpojums tiek 100% apmērā apmaksāts no Ķekavas Sociālās aprūpes centra budžeta līdzekļiem.
• Maznodrošinātām personām/ģimenēm aprūpes mājās pakalpojums ar atvieglojumu 50% apmaksāts no Ķekavas Sociālās aprūpes centra budžeta līdzekļiem.
• Personas/ģimenes, kas neatbilst trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusam, aprūpes mājās pakalpojumu pērk no Ķekavas aprūpes mājās biroja.

Narkologa/psihiatra pakalpojums

Narkologa/psihiatra konsultācijas gadījumos, ja ir jāveic atkarības diagnostika un/vai motivācijas darbs. Konsultācijās tiek diagnosticēts klienta psihosociālemocionālais stāvoklis saistībā ar atkarību izraisošo psihoaktīvo vielu un/vai procesu kaitīgu/ļaunprātīgu lietošanu (arī uz iepriekš zināmu faktu pamata).

Konsultācijas notiek divas reizes mēnesī.

Šis ārsts strādā ne tikai ar pieaugušajiem, bet arī ar pusaudžiem, palīdzot cīņā gan ar nomāktību un depresiju, gan arī ar dažādām atkarībām.

Konsultāciju noslēgumā pieprasītājam tiek sniegts pārskats par pakalpojuma saņemšanas gaitu un rekomendācijas tālākai darbībai.

Narkologs atbilstoši savai kompetencei nosaka nepieciešamo konsultāciju skaitu, kuras nepieciešamas klienta funkcionālā stāvokļa novērtēšanai un sniedz ieteikumus (konkrētus pasākumus un to regularitāti).

Atkarības profilakses speciālists
Atkarības profilakses speciālists nodrošina regulāru darbu – sniedzot iedzīvotājiem un speciālistiem konsultācijas ar atkarību saistītos jautājumos, veic individuālo un grupu darbu ar klientu un tā ģimeni kabinetā, piedāvājot saņemt palīdzību individuālās konsultācijās un/vai atbalsta un psihosociālās korekcijas grupās. Atkarības profilakses speciālists ir pieejams klātienes konsultācijām. Šis speciālists palīdz risināt atkarības problēmas arī jauniešiem, tajā skaitā smēķēšanas, apreibinošo vielu atkarības problēmas, kā arī sniedz atbalstu mazinot atkarību no viedtālruņiem, videospēlēm un citām atkarībām, kas ikdienā ir kļuvušas traucējošs faktors kvalitatīvai dzīvei un mācībām.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti

Ķekavas novadā deklarētam bērnam no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kuram ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, ir izsniegts veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, ir tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu.

Gadījumā, ja bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, ja bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šī bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un Sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību, bērnam ir tiesības saņemt aprūpes pakalpojumu. 

Aprūpes pakalpojuma ietvaros nodrošina:

 • bērna aprūpi,
 • uzraudzību nepieciešamajā apjomā,
 • pašaprūpes spēju attīstību,
 • brīvā laika saturīgu pavadīšanu. 

Aprūpes pakalpojumu var sniegt bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes izvēlēta fiziska persona, kurai ir darba vai personīgā pieredze saskarsmē ar personu ar invaliditāti, ja izvēlētā persona nav bērna pirmās pakāpes radinieks.

Izvēlētā persona aprūpes pakalpojumu var sniegt vairākām personām ar invaliditāti, nepārsniedzot 40 stundas nedēļā.

Lai saņemtu aprūpes pakalpojumu, bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ķekavas novads, Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu, tajā norādot:

 • bērna vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kur nepieciešams sniegt aprūpes pakalpojumu;
 • bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes kontaktinformāciju;
 • vēlamo aprūpes pakalpojuma saņemšanas apjomu, norādot kopējo stundu skaitu nedēļā un konkrētu nedēļas dienu / dienas, kad sociālās aprūpes pakalpojums būs nepieciešams (ja tas ir zināms);
 • vēlamā pakalpojuma sniedzēja vārdu, uzvārdu, personas kodu. 

Aprūpes pakalpojumu finansē no pašvaldības budžeta, sedzot aprūpes pakalpojuma vienas pakalpojuma stundas izmaksas, iekļaujot visus nodokļus, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu, Ministru kabineta noteikumos Nr.316 par asistenta, pavadoņa un aprūpes pakalpojumu personām ar invaliditāti noteiktajā minimālajā apmērā.

Iesniegumam klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina, ka bērna likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nespēj nodrošināt bērna aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā – darba devēja, izglītības iestādes vai Nodarbinātības valsts aģentūras apliecinājums. 

Sociālais dienests mēneša laikā pēc bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes iesnieguma un visu lēmuma pieņemšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem vienu no lēmumiem:

 • par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot pakalpojuma apjomu (stundas mēnesī), nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr.316 noteikto maksimālo stundu skaitu kalendāra mēnesī;
 • par aprūpes pakalpojuma piešķiršanu, nosakot aprūpes pakalpojuma saņemšanas periodu (uz laiku ne ilgāku par trim gadiem vai ne ilgāku par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas noteiktā invaliditātes termiņa beigām);
 • par atteikumu piešķirt aprūpes pakalpojumu, ja bērns neatbilst noteikumu un Invaliditātes likumā noteiktajiem aprūpes pakalpojuma piešķiršanas kritērijiem un saņemšanas nosacījumiem.

Plašāka informācija atrodama Ķekavas novada saistošajos noteikumos Par sociālajiem pakalpojumiem Ķekavas novadā.

Krīzes centra pakalpojums ģimenēm ar bērniem
Pakalpojuma mērķis:
Pakalpojums tiek sniegts, lai krīzes situācijā nonākušām ģimenēm un bērniem sniegtu diennakts sociālo rehabilitāciju un psiholoģisko palīdzību, kā arī no prettiesiskām darbībām cietušais bērns atgūtu fizisko un psihisko veselību un integrētos sabiedrībā.
Pakalpojuma mērķa grupa:
• Ģimenes, kas nonākušas krīzes situācijā vardarbības, nelaimes gadījuma vai ieilgušu sociālo problēmu dēļ.
• Bērni, kuri ir cietuši no prettiesiskām darbībām.
Pakalpojums ietver:
Rehabilitācijas kursu līdz 30 dienām, nodrošinot krīzes situācijā nonākušajai ģimenei psiholoģisko palīdzību, sociālo rehabilitāciju, drošu naktsmītni, ēdināšanu un citu palīdzību vai kompleksu rehabilitāciju līdz 60 dienām.
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
1. Bērna vecāka vai likumīgā pārstāvja iesniegums;
2. Psihologa vai sociālā darbinieka atzinums;
3. Izraksts no stacionārā vai ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par saņemto ārstēšanu, rehabilitāciju, ja tāda sniegta.
Pakalpojums tiek nodrošināts   Dobeles novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojuma centrā “Atbalsta centrs ģimenēm”, nodibinājumā „Centrs Valdardze”, nodibinājumā “Zantes ģimenes krīzes centrs”.
Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē 2009.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumi Nr.1613 “Kārtība, kādā nepieciešamo palīdzību sniedz bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām”.
Pakalpojums par pašvaldības budžeta līdzekļiem tiek piešķirts gadījumos, kad pakalpojumu atbilstoši normatīvajiem aktiem nenodrošina valsts.
Psihologa pakalpojums

Sociālais dienests nodrošina pilnā apmērā apmaksātu psihologa pakalpojumu Ķekavas novadā deklarētām personām, neizvērtējot perosnas (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo situāciju. To nodrošina saskaņā ar sociālā darba speciālista atzinumu un  Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojuma mērķis:
Pakalpojums tiek sniegts, lai nodrošinātu psihologa konsultācijas atbilstoši personas vai ģimenes vajadzībām un saņemtu sociālo rehabilitāciju, kas virzīta uz personas vai ģimenes sociālo funkcionēšanu, sociālā un psiholoģiskā statusa atjaunošanu sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķa grupas:
• Personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā,
• personas ar invaliditāti,
• ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem,
• sociālā riska ģimenes,
• bērni krīzes situācijās, kad tiek šķirta vecāku laulība un risināts jautājums par ikdienas saskarsmes tiesību;
• vardarbībā cietušas personas,
• topošie vai esošie aizbildņi, aizgādņi,
•  audžuģimenes vai adoptētāji.

Pakalpojums ietver:
Desmit  psihologa konsultācijas gadā, atsevišķos gadījumos konsultāciju skaitu var palielināt līdz divdesmit, ko nosaka Sociālais dienests lēmumā par pakalpojuma piešķiršanu.

Lai saņemtu psihologa pakalpojumu, persona vēršas pie Sociālā dienesta sociālā darbinieka, kurš izvērtē psihologa pakalpojuma nepieciešamību un izsniedz nosūtījumu, kā arī organizē pakalpojuma saņemšanu. 

Psihosociālā konsultēšana
Pakalpojuma mērķis:
Ar speciālista profesionālu darbību palīdzēt indivīdam, ģimenei atjaunot, uzturēt un paaugstināt personīgo un sociālo funkcionēšanu, risināt starppersonu un sociālās vides problēmas. Apzinot personas vajadzības un pieejamos resursus iesaistīt atbalsta sistēmās, sniegt psiholoģisku un emocionālu atbalstu, tā veicinot šo personu iekļaušanos sabiedrībā.

Pakalpojuma mērķa grupa:
Ģimenes ar bērniem, kurās ilgstoši ir bērnu attīstībai nelabvēlīgi apstākļi, krīzes situācijā nonākušas ģimenes/personas.

Pakalpojums ietver:
uz klientu vajadzībām balstītas profesionāla sociālā darbinieka konsultācijas, personu vajadzību novērtēšanu, izpēti, atbalsta sniegšanu un izmaiņu novērtēšanu. Minimālais pakalpojuma apjoms 10 konsultācijas, pēc kurām pakalpojuma sniedzējs atkārtoti novērtē ģimenes situāciju un vienojas ar klientu par sadarbības pārtraukšanu vai turpināšanu, par to informējot arī gadījuma vadītāju.

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu nepieciešams personas iesniegums.

Sociālo pakalpojumu pārtrauc vai atsaka, ja:
1. Persona neievēro pakalpojuma sniedzēja iekšējās kārtības noteikumus vai līguma par pakalpojumu saņemšanu, nosacījumus;
2. Persona neierodas uz konsultācijām 3 reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla, vai iepriekš nebrīdinot konsultantu par neierašanās iemesliem;
3. Ir saņemts pakalpojuma sniedzēja vai situācijas risināšanā iesaistītā speciālista atzinums par to, ka personai sociālais pakalpojums vairs nav nepieciešams vai personas vajadzībām vairs nav piemērots (novērsti sociālie riski, zuduši iemesli, kuru dēļ pakalpojums bija nepieciešams, saskatītās problēmas pārsniedz pakalpojuma sniedzēja kompetenci);
4. Persona maina dzīvesvietu uz citas pašvaldības administratīvo teritoriju;
5. Persona rakstiski, norādot iemeslu, atsakās vai lūdz pārtraukt sociālā pakalpojuma sniegšanu.

Sociālā rehabilitācija vardarbību veikušām personām
Pakalpojuma mērķis:
Pakalpojums tiek nodrošināts, lai novērstu vai mazinātu turpmākas vardarbības riskus, sniedzot psihosociālu un izglītojošu atbalstu vardarbību veikušām personām.
Pakalpojuma mērķa grupas:
Pilngadīga persona, pret kuru uzsākta administratīvā pārkāpuma lietvedība par administratīvā pārkāpuma izdarīšanu, kas saistīts ar vardarbību, vai kriminālprocess par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu ,kas saistīts ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu;
• Persona, par kuru  valsts vai pašvaldības policijas, sociālā dienesta vai bāriņtiesas rīcībā ir informācija, ka cilvēks izturējies vardarbīgi vai izteicis draudus pielietot vardarbību;
• Persona, kura baidās ka varētu izturēties vardarbīgi, vai atzīst , ka ir veicis vardarbību.
Vardarbības veicēji ar iesniegumu vēršas dzīvesvietas sociālajā dienestā.
Sociālais dienests:
• organizē atzinuma par pakalpojuma nepieciešamību saņemšanu;
• pēc speciālista(psihologa vai sociālā darbinieka) atzinuma saņemšanas, nekavējoties pieprasa informāciju no Valsts probācijas dienesta teritoriālās struktūrvienības pēc sociālā dienesta atrašanās vietas par to, vai cilvēks ir probācijas klients, kas piedalās probācijas programmā, kura koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību (jo vardarbīgas uzvedības mazināšanas pakalpojumu nepiešķir cilvēkam, kurš ir probācijas klients, uz laiku, kamēr viņš piedalās probācijas programmā, kas koriģē ar vardarbību saistītu uzvedību);
• piecu darba dienu laikā pēc Valsts probācijas dienesta atbildes saņemšanas, pieņem lēmumu un ar lēmuma pieņemšanu,konkrētu pakalpojuma sniegšanas laiku saskaņo ar pakalpojuma sniedzēju.
Pakalpojums ietver:
10 individuālās psihologa konsultācijas vai 16 grupu nodarbības.
Pakalpojumu piešķir saskaņā ar 2014.gada 23.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.
Sociālās rehabilitācijas pakalpojums no vardarbības cietušām pilngadīgām personām
Pakalpojuma mērķis:
Sniegt psihosociālu atbalstu, mazināt traumas sekas, lai cilvēks sekmīgi spētu atgūt fizisko un psihisko veselību, reintegrēties sabiedrībā, atjaunot vai uzlabot cilvēka sociālās funkcionēšanas spējas, atgūt sociālo statusu, veicināt sociālo integrāciju, kas paredz atjaunot fiziskās, intelektuālās, psiholoģiskās un profesionālās spējas.
Pakalpojuma mērķa grupa:
No vardarbības (fiziskas, seksuālas, ekonomiskas vai emocionālas vardarbības vai fiziskas vai seksuālas vardarbības draudiem, vai vardarbīgas kontroles) cietušas pilngadīgas personas.
Pakalpojums ietver:
Atkarībā no cilvēka individuālo vajadzību un resursu izvērtējuma, ko veic pakalpojuma sniedzēja sociālais darbinieks vai psihologs, cilvēks var saņemt:
• sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (krīzes centrā) ar personas izmitināšanu, kas ilgst līdz 30 dienām, bet nepieciešamības gadījumā pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma var tikt pagarināts līdz 60 dienām. Sociālās rehabilitācijas institūcijā tiek nodrošinātas speciālistu konsultācijas un ar normatīvajos aktos noteikto sociālās rehabilitācijas pakalpojuma prasību nodrošināšanu un klientu uzturēšanu saistītās aktivitātes, sniedzot personai sociālās rehabilitācijas pakalpojuma kursu;
• personas dzīvesvietā psihologa (pēc nepieciešamības jurista, sociālā darbinieka) individuālās konsultācijas bez cilvēka izmitināšanas pakalpojuma saņemšanas laikā. Cilvēks var saņemt 10 individuālas konsultācijas, bet, nepieciešamības gadījumā, pēc sociālo pakalpojumu sniedzēja pamatota iesnieguma, papildus 10 konsultācijas. Ja nepieciešams, transporta izmaksas tiek segtas atbilstoši konkrētā klienta faktiskajai nepieciešamībai.
• individuālās konsultācijas pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas, kas tiek nodrošinātas individuālo konsultāciju veidā pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojuma pabeigšanas, aktivitātēs iekļaujot speciālistu (psihologa un nepieciešamības gadījumā jurista, sociālā darbinieka) 3 individuālās konsultācijas, atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam.
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
Personai vai tās likumiskajam pārstāvim sociālās rehabilitācijas institūcijā vai sociālajā dienestā iesniegt:
• iesniegumu;
• izmeklētāja, prokurora, izmeklēšanas grupas dalībnieka vai administratīvā pārkāpuma lietu izskatījušās institūcijas (amatpersonas) lēmumu (kopiju) vai Kriminālprocesa likumā noteiktajā gadījumā – tiesas lēmumu (kopiju) par personas atzīšanu par cietušo (ja tāds ir);
• tiesas vai tiesneša lēmumu (kopiju) par pagaidu aizsardzību pret vardarbību vai policijas lēmumu (kopiju) par nošķiršanu (ja tāds ir).
Pašvaldības sociālais dienests reģistrē dokumentus un 5 darbdienu laikā pēc minēto dokumentu saņemšanas sagatavo atzinumu un pieņem lēmumu par cietušo rehabilitācijas pakalpojuma piešķiršanu, tā saņemšanas laiku, kā arī, ja nepieciešams, transporta izmaksu kompensācijas apjomu, ja persona saņem cietušo rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā.
Pakalpojuma nodrošināšanu finansē valsts. Pakalpojuma nodrošināšanu regulē 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.790 “Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām”.
No psihoaktīvām vielām atkarīgo bērnu sociālās rehabilitācijas pakalpojums
• Programmas mērķis ir veicināt bērna atteikšanos no psihoaktīvo vielu/atkarību izraisošo procesu lietošanas, kā arī motivēt klienta atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē kā attīstīties un pilnveidoties spējīgai personībai atbilstoši vecumposmam.
• Pakalpojums tiek sniegts pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 11. augusta noteikumiem Nr. 509 “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus”.
• Izveidotā programma paredzēta 12-18 gadus veciem bērniem, kuriem narkologs, izvērtējot bērna veselības stāvokli, secina, ka ir novērojama psihoaktīvo vielu lietošana vai tieksme uz atkarības veidošanos. Pakalpojumu var saņemt pēc motivācijas un ārstēšanas kursa pabeigšanas narkoloģiskajā ārstniecības iestādē vai pēc narkologa noteiktā ārstēšanas kursa pabeigšanas.
• Programmas darbība notiek terapeitiskā vidē ar diennakts izmitināšanas apstākļiem, strukturētu dienas, nedēļas un mēneša plānu.  Rehabilitācijas periods ilgstošs – līdz 12 mēnešiem.
• Lai nodrošinātu uz klientu vērstu pieeju, programmā strādā speciālistu komanda: programmas vadītājs, sociālais darbinieks, psihologs, sociālie rehabilitētāji, sociālie audzinātāji,  savukārt izvērtējot katra klienta individuālās vajadzības, terapijas procesā var piesaistīt narkologu, bērnu psihiatru, funkcionālos speciālistus (ergoterapeits, mākslas terapeits, fizioterapeits.     Kārtība, kādā bērnam tiek piešķirts, pakalpojums institūcijā:
Lai bērns varētu saņemt pakalpojumu institūcijā, bērna likumiskais pārstāvis vai bērns, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu, iesniedz pašvaldības sociālajā dienestā atbilstoši bērna dzīvesvietai šādus dokumentus:
• rakstisku iesniegumu par nepieciešamību saņemt pakalpojumu;
• narkologa atzinumu, kurā norādīts, ka bērnam ir nepieciešams saņemt pakalpojumu, vai bērns ir saņēmis narkologa noteiktu ārstēšanu, vai viņš ir motivēts pakalpojuma saņemšanai un vai viņam nav apreibinošo vielu intoksikācijas vai abstinences sindroma;
• ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par bērna vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ nepieciešama īpaša uzmanība, sniedzot pakalpojumu, un apliecināts, ka bērnam nav somatisku saslimšanu, kam nepieciešama intensīva speciāla izmeklēšana un ārstēšana (var tikt uzņemts remisijas stāvoklī).
Pēc bērna vai bērna likumiskā pārstāvja iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests:
• triju darbdienu laikā novērtē bērna sociālo vidi un kontaktus un sastāda novērtējuma aktu;
•  triju darbdienu laikā nosūta dokumentus (ja tie atbilst noteiktajām prasībām), kā arī bērna sociālās vides un kontaktu novērtējuma aktu aģentūrai;
•  ja nepieciešams, nodrošina bērnam un viņa likumiskajam pārstāvim nokļūšanu pakalpojumu sniedzēja institūcijā.
Aģentūra triju darbdienu laikā:
• izsniedz bērnam, ja viņš ir sasniedzis 15 gadu vecumu, vai bērna likumiskajam pārstāvim norīkojumu pakalpojuma saņemšanai;

ASISTENTA PAKALPOJUMI

Kas var saņemt asistenta pakalpojumus?
Pakalpojuma mērķis: veicināt personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā var pieprasīt personas, kurām:
Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) sniegusi atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja tas nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, un kura atbilst šādiem kritērijiem:

 • noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;
 • noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:
  • slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;
  • ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;
  • ir garīgās veselības traucējumi.
 • par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (bērnam no 5 līdz 18 gadiem).

Kā var saņemt asistenta pakalpojumus?

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona ar invaliditāti vai viņas likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu ar lūgumu piešķirt asistenta pakalpojumu, norādot aktivitātes ārpus mājokļa, kurās cilvēkam ar invaliditāti būs vajadzīgs asistenta pakalpojums.

Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu pieņem Sociālais dienests,

 • pārbaudot sniegtās informācijas patiesumu,
 • izvērtējot asistenta pakalpojuma pieprasītāja atbilstību asistenta pakalpojuma saņemšanai,
 • izvērtējot sniedzamā asistenta pakalpojuma apjomu, kas var būt līdz 40 h nedēļā atkarībā no cilvēka sociālajām aktivitātēm.

Lēmumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu Sociālais dienests pieņem viena mēneša laikā.

Sociālais dienests slēdz Uzņēmuma līgumu ar klientu un asistentu, līgumā nosakot:

 • asistenta pakalpojuma apjomu,
 • pakalpojuma sniegšanas ilgumu un kārtību, kā arī atbildību pakalpojuma sniedzējam, cilvēkam ar invaliditāti un pašvaldībai,
 • norēķinu kārtību un citus būtiskus jautājumus, kuri saistīti ar asistenta pakalpojuma sniegšanu.

SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar invaliditāti

Pašvaldības aģentūra “Ķekavas novada veselības un sociālās aprūpes centrs” nodrošina šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar invaliditāti – ergoterapeita pakalpojumu, fizioterapeita pakalpojumu un psihologa pakalpojumu, lai sekmētu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem sociālās funkcionēšanas spēju attīstību vai uzlabošanu, lai veicinātu bērnu iekļaušanos sabiedrībā.

Tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar invaliditāti ir bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ar VDEĀK lēmumu ir noteikta invaliditāte.

Kalendāra gadā laikā ir iespēja saņemt:

 • līdz 15 ergoterapeita pakalpojumiem;
 • līdz 15 fizioterapeita pakalpojumiem;
 • līdz 15 psihologa pakalpojumiem.

Pēc lēmuma pieņemšanas par sociālās rehabilitācijas pakalpojumu bērniem ar invaliditāti piešķiršanu, bērna likumiskais pārstāvis slēdz līgumu ar pašvaldības aģentūru “Ķekavas sociālās aprūpes centrs” par sniedzamo pakalpojumu saturu un apmēru.

Pakalpojuma pieprasīšanai bērna likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • iesniegumu, kurā norāda sociālās rehabilitācijas pakalpojuma bērniem ar invaliditāti veidu;
 • ģimenes ārsta vai ārsta speciālista izziņu par bērna veselības stāvokli.

Pakalpojumam pieteikties var jebkurā no Sociālā dienesta attālinātājiem klientu pieņemšanas punktiem: 

 • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
 • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
 • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
 • Pārupes ielā 3, Baldonē vai iesniedzot portālā www.latvija.lv

Sociālā rehabilitācija personām ar atkarībām sociālās rehabilitācijas institūcijā
Pakalpojuma mērķis:
Panākt klienta atteikšanos no psihoaktīvo vielu lietošanas, uzlabojot viņa fizisko un garīgo veselību un veicinot viņa atgriešanos pilnvērtīgā dzīvē
Pakalpojuma mērķa grupa:
Pilngadīgas personas, kam diagnosticēta atkarība no psihoaktīvām vielām, kuras saņēmušas ārstēšanās kursu narkoloģijā un ir motivētas Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.
Pakalpojums ietver:
Programmas dalībnieki saņem līdz 12 mēnešus ilgu sociālo rehabilitāciju institūcijā.
Pakalpojuma saturu veido:
• individuālas un grupu psihokorekcijas nodarbības psihisko procesu attīstīšanai
• pašaprūpes un pašapkalpošanās iemaņu apgūšana un pilnveidošana
• iespēja iesaistīties nodarbinātību veicinošos pasākumos (pilngadīgām personām)
• citi pasākumi atbilstoši klienta individuālajam sociālās rehabilitācijas plānam
Pakalpojuma saņemšanas kārtība:
Pieaugušie:
• Pēc pilna ārstēšanās kursa saņemšanas pie narkologa.
• Pilngadīgas personas ir tiesīgas saņemt pakalpojumu pēc katra pilna ārstēšanās kursa pabeigšanas, bet ne biežāk kā reizi divos gados.
1. Narkologa atzinums.
2. Izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par vispārējo veselības stāvokli.
3. Pašvaldības sociālā dienesta lēmums par dokumentu nosūtīšanu SIVA.
Pakalpojuma nodrošināšanu finansē no valsts budžeta līdzekļiem.
Pakalpojuma nodrošināšanu regulē 2020. gada 11. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 509  “Kārtība, kādā no apreibinošām vielām un procesiem atkarīgas personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā pilngadīgām personām
Pakalpojuma mērķis:
Nodrošināt pastāvīgu sociālo aprūpi un rehabilitāciju gadījumos, kad sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.
Pakalpojuma mērķa grupa:
Pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti gadījumos, kad sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi dzīvesvietā nav pietiekami vai neatbilst personas vajadzībām.
Pakalpojums ietver:
Personas pastāvīgu pamatvajadzību nodrošināšanu, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju atbilstoši personas funkcionālo traucējumu raksturam.
Lai saņemtu pakalpojumu nepieciešams:
• personas iesniegums;
• Medicīniskā izziņa 027/u par medicīnisko kontrindikāciju neesamību, funkcionālo traucējumu pakāpi no ģimenes ārsta personas uzņemšanai sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.
Tiesības saņemt pašvaldības līdzfinansējumu pakalpojumam ir personām:
• kurām nav likumīgo apgādnieku ;
• ja likumīgie apgādnieki, pamatojoties uz  sociālā darbinieka izvērtējumu, aizpildot iztikas līdzekļu deklarāciju nav spējīgi nodrošināt samaksu par pakalpojumu, saskaņā ar MK noteikumiem Nr.275 ”Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta”, līdzmaksājumu veic no Ķekavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem par sniegto pakalpojumu.
Valsts nodrošināts sociālās rehabilitācijas kurss personām ar funkcionāliem traucējumiem
Pakalpojuma mērķis:
Pasākumu kopums, kas vērsts uz sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu, lai nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Pakalpojuma mērķa grupa:
• Personas ar funkcionāliem traucējumiem;
• Politiski represētas personas;
• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas.
Persona sociālās rehabilitācijas institūcijā var saņemt līdz 14 dienām vai līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu.
Līdz 14 dienām ilgu pakalpojuma kursu divu mēnešu laikā pēcmultiprofesionālās medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas par valsts budžeta līdzekļiem personai ar funkcionēšanas traucējumiem ir tiesības pieteikties pakalpojuma saņemšanai, iesniedzot dzīvesvietas sociālajā dienestā:
– iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;
– personas funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketu (MK 578 noteikumu 2.pielikums);
– ārstniecības iestādes izrakstu no stacionārā pacienta medicīniskās kartes ar rekomendāciju saņemt pakalpojumu.
Persona ar prognozējamu invaliditāti vēršas tieši pie pakalpojuma sniedzēja –  Sociālās integrācijas valsts aģentūrā  un iesniedz:
– iesniegumu par pakalpojuma piešķiršanu;
– Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna un atzinuma par prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršanu kopiju.
Persona ar prognozējamo invaliditāti pakalpojumu saņem prioritāti VDEĀVK noteiktajā prognozējamās invaliditātes termiņā, bet atkārtoti, ja VDEĀVK ir atkārtoti noteikusi prognozējamās invaliditātes termiņu un atkārtoti ieteikusi pakalpojumu iekļaut individuālajā sociālās rehabilitācijas plānā.
Līdz 21 dienai ilgu pakalpojuma kursu var saņemt:
– politiski represētās personas, un atkārtoti ne agrāk kā divus gadus pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām ;
– Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, bet atkārtoti ne agrāk kā gadu pēc iepriekšējā pakalpojuma beigām.
Politiski represētā persona, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks un cietusī persona SIVA vai dzīvesvietas sociālajā dienestā iesniedz:
– attiecīgas apliecības kopiju;
– iesniegumu;
– ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai.
SIVA mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem un nosūta personai
un sociālajam dienestam (informācijai) lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Kas var saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus?
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir tiesības saņemt šādām personām:

 • personas ar funkcionāliem traucējumiem (ja funkcionālie traucējumi atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem);
 • pensionāri, kuri strādā ar funkcionāliem traucējumiem (ja funkcionālie traucējumi atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem);
 • likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīma cietušajiem”;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15. pantā minētās personas.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title