Sociālā palīdzība

Sociālās palīdzības mērķis ir sniegt materiālu atbalstu zemu ienākumu mājsaimniecībām, lai nodrošinātu ienākumus garantētā minimālā ienākumu sliekšņa līmenī un segtu ar mājokļa lietošanu saistītos izdevumus, kā arī sniegt atbalstu atsevišķu izdevumu apmaksai vai atbalstu krīzes situācijās.

Lai saņemtu sociālo palīdzību un izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Ķekavas novada sociālajā dienestā (turpmāk – sociālais dienests), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 1. iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
 2. darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
 3. izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
 4. visu mājsaimniecībā esošo personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
 5. dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus 2020.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumu Nr.809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 2.pielikuma 2.2. apakšpunktā norādītos ienākumus un saņemtos maksājumus par 12 kalendāra mēnešu periodu pirms iesnieguma iesniegšanas;
 6. dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītus izdevumus, kā arī uzrāda mājokļa lietošanu apliecinošus dokumentus (piemēram, īres līgumu), ja šādu dokumentu nav sociālā dienesta rīcībā;
 7. citus dokumentus, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu vai trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu.

Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju. Iesniedzējs paraksta pašvaldības informācijas sistēmā sagatavotās deklarācijas izdruku, apliecinot deklarācijā sniegtās informācijas patiesumu, izņemot gadījumu, ja deklarācija iesniegta, izmantojot vienoto valsts un pašvaldību pakalpojumu portālu (www.latvija.lv).

Iztikas līdzekļu deklarācija nav jāaizpilda, ja sociālā palīdzība tiek nodrošināta, neizvērtējot materiālo situāciju. 

Pamata sociālās palīdzības pabalstus (garantētā minimālā ienākuma pabalstu un mājokļa pabalstu) un trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu:

 1. piešķir uz trim kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā ir vismaz viena persona darbspējīgā vecumā;
 2. piešķir uz sešiem kalendāra mēnešiem, ja mājsaimniecībā nav nevienas personas darbspējīgā vecumā;
 3. Garantētais minimālais ienākumu (GMI)  slieksnis ir 137,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 96,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā;
 4. Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 343,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 240,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā;
 5. Par maznodrošinātu mājsaimniecību saskaņā ar  Ķekavas novada domes saistošo noteikumu Nr. 19/2021 “Sociālās palīdzības pabalsti Ķekavas novadā” 5.punktu atzīstama mājsaimniecība, kuras ienākumi ir mazāki par 480,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 336,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

Sociālās palīdzības veidi

Tiesības saņemt sociālo palīdzību ir tām personām, kuras ir deklarējušas savu dzīvesvietu Ķekavas novadā.
Personai ir pienākums līdzdarboties ar sociālās palīdzības saņemšanu saistītā lēmuma pieņemšanas procesā, parakstīt vienošanos par līdzdarbību un aktīvi iesaistīties savas problēmas risināšanā, pildot šos līdzdarbības pienākumus.

Ķekavas novadā ir šādi sociālās palīdzības pabalsti:

 • garantētā minimālā ienākuma (GMI) pabalsts;
 • mājokļa pabalsts;
 • pabalsti atsevišķu izdevumu apmaksai par trūcīgām vai maznodrošinātām atzītām mājsaimniecībām:
  • pabalsti veselības aprūpei:
   • pabalsts zobu protezēšanai;
   • pabalsts medikamentu, zobārstniecības un ārstniecības pakalpojumu apmaksai;
   • pabalsts par veiktu operāciju locītavu endoprotezēšanai;
   • naudas pabalsts briļļu iegādei.
 • pabalsts individuālo mācību piederumu vai skolas apģērba iegādei;
 • brīvpusdienas;
 • launags;
 • pabalsts ēdināšanai Ķekavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs;
 • pabalsts sociālās rehabilitācijas mērķu sasniegšanai.

Pabalsti krīzes situācijā:

 • pabalsts krīzes situācijā;
 • pabalsts mājsaimniecībai stihisku nelaimju, ugunsgrēka gadījumos;

Vienreizēja materiāla palīdzība.


Ķekavas novadā ir šādi pabalsti, neizvērtējot materiālo situāciju:

 • pašvaldības pabalsts jaundzimušā aprūpei;
 • pašvaldības pabalsts apbedīšanai;
 • pašvaldības pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai/uzlabošanai:
  • tuberkulozes slimniekiem;
  • pacientiem ar hronisku nieru slimību, kuriem nepieciešama dialīze.
 • pašvaldības pabalsts bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
 • pašvaldības pabalsts svētkos personām, kurām ir noteikts politiski represētās personas statuss;
 • pašvaldības pabalsts Černobiļas atomelektrostacijas (AES) avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem;
 • pašvaldības pabalsts jubilejās (vienreizējs naudas pabalsts 100 un vairāk gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā, kā arī pabalsts 80, 85, 90 gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem, bet no 91 līdz 99 gadu vecumu sasniegušiem Ķekavas novada iedzīvotājiem katru gadu dzimšanas dienā, ja personas dzīvesvieta ir deklarēta Ķekavas novadā);
 • vienreizējs naudas pabalsts no brīvības atņemšanas iestādes (ieslodzījuma vietas) atbrīvotai personai pēc soda izciešanas.

Ķekavas novadā ir šāds atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas:

 • vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
 • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;
 • pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sekmīgi tiek turpinātas mācības, studijas;
 • mājokļa pabalsts.

 Ķekavas novadā ir šāds atbalsts audžuģimenēm:

 • pabalsts bērna uzturam;
 • pabalsts bērna apģērba un mīkstā inventāra iegādei.

Ķekavas novadā ir šāds atbalsts aizbildnim:

 • pašvaldības pabalsts bērna uzturam.

Ķekavas novadā ir šāds atbalsta pasākums mājokļa vides pielāgošanai personām ar funkcionēšanas ierobežojumiem:

 • pabalsts mājokļa pielāgošanas izdevumu segšanai:
  • mājokļa ārējās vides pielāgošanai, kas paredzēts stacionāra ratiņkrēslu pacēlāja uzstādīšanai;
  • mājokļa iekšējās vides pielāgošanai.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title