Par mums

Sociālā dienesta nolikums
Saistošie noteikumi
Sociālā dienesta veidlapas

Iesniegums sociālās palīdzības pabalstam PDF WORD
Iesniegums pabalstam jaundzimušā aprūpei PDF WORD
Iesniegums apbedīšanas pabalstam PDF WORD
Iesniegums par trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršanu PDF WORD
Iesniegums par pabalsta piešķiršanu saistībā ar Ukrainas civiliedzīvotāja izmitināšanu adresē PDF WORD
Iesniegums GMI pabalstam PDF WORD
Iesniegums mājokļa pabalstam PDF WORD
Iesniegums atsevišķu izdevumu apmaksai PDF WORD
Iesniegums pabalstam, neizvērtējot materiālo situāciju PDF WORD

Sociālie darbinieki
Ķekavas pašvaldības sociālie pakalpojumi

Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem:

 • krīzes centra pakalpojums ģimenēm ar bērniem (valsts apmaksāts);
 • psihologa konsultācijas;
 • dienas centra pakalpojums Daugmalē „Adatiņas”;
 • atbalsta grupas vecākiem Bērnu emocionālā audzināšana (vecākiem, kuriem ir bērni līdz 7 gadu vecumam);
 • jurista konsultācijas;
 • rehabilitācija dzīves vietā vardarbībā cietušiem bērniem.

 Sociālie darbinieki darbā ar ģimenēm un bērniem sniedz atbalstu:

 • ģimenēm, kurām ir grūtības bērnu audzināšanā;
 • ģimenēm, kurās bērni neapmeklē skolu;
 • ģimenēm, kurās bērni nesaņem  pietiekamu aprūpi;
 • ģimenēm, kuras nonākušas krīzes situācijās (vecāku šķiršanās, tuvinieka smaga slimība vai nāve u.c.);
 • ģimenēm, kurās kāds no ģimenes locekļiem cietis no vardarbības;
 • ģimenēm, kurās ir alkohola, narkotisku, azartspēļu u.c. atkarību gadījumi;
 • ģimenēm, kurās ir bērni ar īpašām vajadzībām.

Sociālais darbinieks:

 • sniedz individuālas konsultācijas;
 • veic pārrunas ar ģimeni;
 • palīdz atrast spēku pašiem risināt problēmas;
 • sniedz nepieciešamo informāciju;
 • sniedz morālo atbalstu;
 • iesaista citu institūciju speciālistus atbalsta sniegšanai ģimenei;
 • izvērtējot ģimenes situāciju un vajadzības piemeklē atbilstošākos pakalpojumus.

Asistenta pakalpojums

Lai saņemtu asistenta pakalpojumu, persona ar invaliditāti vai viņas likumiskais pārstāvis sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu par asistenta pakalpojuma piešķiršanu, kuram pievienoti šādi dokumenti:

 • likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments (kopija), ja asistenta pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis;
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums:

-par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja asistenta pakalpojumu pieprasa persona vecāka par 18 gadiem;

-par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem, ja asistenta pakalpojumu pieprasa bērnam no 5 līdz 18 gadu vecuma;

 • institūcijas apliecinājums par personas dalību pasākumos, kuru apmeklējumam nepieciešams asistenta pakalpojums (minēto apliecinājumu izsniegusi attiecīgā institūcija, kura organizē attiecīgos pasākumus ārpus mājokļa (piemēram, aktīvs darbs biedrībā vai nodibinājumā, aktīva nodarbošanās ar sportu, aktīva piedalīšanās pašdarbības kolektīvos, ārpusskolas pasākumi bērniem);
 • darba devēja apliecinājums, ka persona strādā (ir darba ņēmējs pie attiecīgā darba devēja);
 • izglītības iestādes apliecinājums, ka persona mācās (apgūst attiecīgu izglītības programmu konkrētajā izglītības iestādē);
 • dienas aprūpes centra vai cita rehabilitācijas pakalpojuma apliecinājums (ja persona apmeklē attiecīgās institūcijas).

Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā

Asistenta pakalpojumu pašvaldībā var saņemt personas, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija sniegusi atzinumu:

 • par asistenta pakalpojuma nepieciešamību, ja personai asistents nepieciešams tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, un kura atbilst šādiem kritērijiem:

– noteikta I invaliditātes grupa redzes traucējumu dēļ;

– noteikta I vai II invaliditātes grupa un ir kāds no šādiem funkcionēšanas ierobežojumiem:

-ir slimības vai anatomiskie defekti, uz kuru pamata ir izsniegts atzinums par medicīnisko indikāciju noteikšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās;

-ir abu augšējo ekstremitāšu anatomiski defekti: amputācijas stumbri plaukstu pamata līmenī vai augstāk;

-ir garīgas veselības traucējumi.

● par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem (bērnam no 5 līdz 18 gadiem)

Sociālās rehabilitācijas pakalpojums

MK noteikumi Nr. 279 „Noteikumi par kārtību kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasībām sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem” nosaka:

 • kārtību, kādā persona saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem;
 • ģimenes ārsts nosaka klienta funkcionālos traucējumus, kuri personai dod tiesības saņemt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu kursu Sociālās integrācijas valsts aģentūrā ir tiesības saņemt šādām personām:

 • personas ar funkcionāliem traucējumiem (ja funkcionālie traucējumi atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem);
 • pensionāri, kuri strādā ar funkcionāliem traucējumiem (ja funkcionālie traucējumi atbilst noteikumos noteiktajiem kritērijiem);
 • likuma „Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīma cietušajiem”;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15. pantā minētās personas.

Nepieciešamie dokumenti, kuri jāiesniedz Sociālajā dienestā:

 • Personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā un pensionāriem, kuri strādā – klienta iesniegums un ģimenes ārsta izziņa 027/u ar kodētām diagnozēm, ar norādi – rekomendēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, nav medicīnisku kontrindikāciju sociālajai rehabilitācijai.
 • Politiski represētām personām vienu reizi trīs gados – klienta iesniegums un Politiski represētās personas apliecības kopija; ģimenes ārsta izziņa 027/u ar kodētām diagnozēm, ar norādi – rekomendēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, nav medicīnisku kontrindikāciju sociālai rehabilitācijai.
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem vienu reizi gadā – klienta iesniegums un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidatora apliecības kopija, ģimenes ārsta izziņa 027/u ar kodētām diagnozēm, ar norādi – rekomendēju sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu, nav medicīnisku kontrindikāciju sociālai rehabilitācijai.

Sociālais dienests izvērtē funkcionālo traucējumu smaguma pakāpi un saņemtos dokumentus kopā ar Sociālā dienesta lēmumu nosūta uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru, kas turpmāk informē par personas uzņemšanu sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņēmēju rindā un pakalpojuma piešķiršanu.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title