Pašvaldība nodrošina pabalstu aizgādnībā esošo personu aizgādņiem

22. maijā ir stājušies spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 7/2023 “Pabalsti Ķekavas novadā, neizvērtējot materiālo situāciju”. Tie tiek papildināti ar jaunu punktu – Pašvaldības pabalsts aizgādnībā esošo personu aizgādņiem.

Tiesības saņemt šo pašvaldības pabalstu ir personai, kuru pašvaldības iestāde “Ķekavas novada bāriņtiesa” ir iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, kurai tiesa ir ierobežojusi rīcībspēju vai nodibinājusi pagaidu aizgādnību, ja aizgādnis vai pagaidu aizgādnis nesaņem pabalstu par aizgādnībā esošu personu citā pašvaldībā.

Pabalsta apmērs aizgādnim par katru aizgādnībā esošo personu ir 30,00 euro mēnesī vai 15,00 euro mēnesī, ja aizgādnībā esoša persona saņem pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai specializētajā ārstniecības iestādē personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Aizgādnībā esošas personas divu vai vairāk aizgādņu gadījumā pabalstu izmaksā vienam aizgādnim.

Pabalsta saņemšanai aizgādnis iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu par pabalsta piešķiršanu. Papildu informāciju lēmuma pieņemšanai par pabalsta piešķiršanu Sociālais dienests iegūst no Bāriņtiesas.

Viena mēneša laikā no visu dokumentu saņemšanas Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu, vai par atteikumu piešķirt pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

Pabalstu par iepriekšējo mēnesi izmaksā līdz nākamā mēneša 15. datumam, pārskaitot uz aizgādņa iesniegumā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu.

Pieteikties pabalstam var:

 • aizpildot iesniegumu klātienē jebkurā no Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punktiem –
  • Gaismas iela 19 k-8, Ķekavā,
  • Uzvaras prospektā 1a, Baložos,
  • “Adatiņas”, Daugmales pagastā,
  • Pārupes ielā 3, Baldonē;
 • aizpildītu iesniegumu ievietojot pastkastītē;
 • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz socdienests@kekava.lv;
 • iesniedzot portālā www.latvija.lv

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title