Sociālais dienests aicina pieteikties mājokļa pabalstam

Sociālais dienests informē, ka ikviena Ķekavas novadā deklarēta mājsaimniecība var pieteikties mājokļa pabalsta saņemšanai.

Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā, pamatojoties uz MK noteikumiem, Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”. Mājokļa pabalstu izmaksā katru mēnesi.

Mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai atšķiras, jo tiek aprēķināts kā starpība starp faktiskajiem izdevumiem par mājokli (nepārsniedzot Ministru kabineta noteikumos Nr. 809, 3. pielikumā noteiktos mājokļa lietošanas izdevumus) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.


Pabalstu var pieprasīt mājsaimniecība, kura dzīvo savā īpašumā vai īrētā mājoklī un tur ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

No 2022. gada 1. janvāra līdz 31. maijam tiek palielināts mājokļa pabalsta saņēmēju loks, sekojošām iedzīvotāju grupām nosakot lielākus koeficientus  mājokļa pabalsta aprēķina formulā:

 • atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai vai atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti – koeficients 2,5;
 • mājsaimniecībai, kurā ir tikai pensijas vecuma personas vai personas ar invaliditāti – koeficients 2.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:

 • par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
 • par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
 • ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.

Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp garantētā minimālā ienākuma (GMI) sliekšņu summu mājsaimniecībai un faktiskajiem izdevumiem un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem, izmantojot šādu formulu:

Pmaj = (GMI1 + GMI2 x N) + K – I, kur

Pmaj – pabalsta apmērs;

(GMI1 + GMI2 x N) – garantētā minimālā ienākuma sliekšņu summa mājsaimniecībai;

K- ar mājokļa lietošanu saistīto maksājumu rēķinos norādītā faktisko izdevumu summa (nepārsniedzot 17.12.2020. MK noteikumu  Nr. 809 “Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu” 3. pielikumā norādīto vai pašvaldības saistošajos noteikumos noteikto mājokļa lietošanas izdevumu summu);

I – mājsaimniecības kopējie ienākumi (ieskaitot attiecīgajā mēnesī saņemto garantēto minimālo ienākumu pabalsta apmēru).

Kās jādara, lai saņemtu mājokļa pabalstu?

Lai saņemtu mājokļa pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:

 • Personu apliecinošu dokumentu (uzrāda)
 • Dokumentus mājokļa pabalsta aprēķināšanai, kas apliecina ar mājokļa lietošanu saistītos esošā mēnešu izdevumus (komunālo maksājumu rēķini, veikto maksājumu kvīts, kurināmā iegādes kvīts u.c.)
 • Mājokļa lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu (piem., īres līgums)
 • Mājsaimniecībā dzīvojošo personu ienākumus apliecinošus dokumentus (konta pārskatus, darba devēja izziņas par darba samaksu u.c.)
 • Citus dokumentus, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības piešķiršanu.

 

Konsultācijai klātienē jāpiesakās iepriekš, zvanot pa tālruni:

 • Ķekavā – 26630328;
 • Baldonē -26533001;
 • Baložos – 25631854;
 • Daugmalē- 29351095;
 • Mellupos -25605739.

 

 

Sociālais dienests

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title