Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu izmaiņas 2022.gadā

No 2022.gada 1.janvāra stājas spēkā jaunie Ķekavas novada saistošie noteikumi, kas nosaka virki izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu saņemšanas nosacījumos.

 

Kā informē Finanšu pārvalde, tad NĪN atvieglojumus par zemi un ēkām plānots  paaugstināt no 50 līdz 70% , piemēram, šādām iedzīvotāju grupām kā daudzbērnu ģimenēm,  Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem un politiski represētām personām un personām, kuras atzītas par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem. Savukārt vientuļajiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz minimālo  mēnešalgas apmēru, plānots  NĪN atvieglojumus par ēkām un zemi noteikt 90% apmērā. Tāpat NĪN atvieglojumu 50% apmērā par mājokli varēs saņemt  pensionāri, kuri uz taksācijas gada 1. janvāri ir sasnieguši 70 gadu vecumu. Jāatzīmē, ka iepriekšējos gadus Ķekavas novada teritorijā dzīvojiešie pensionāri šo atvieglojumu varēja saņemt jau no 65 gadu vecuma, tomēr ņemot vērā, ka bijušā Baldones novadā iepriekš šādas pozīcijas nav bijušas, nolemts pieņemt kompromisu un piešķirt šo atvieglojumu visiem jaunā Ķekavas novada iedzīvotājiem no 70 gadu vecuma.

Plašāk par būtiskākajam izmaiņām NĪN atvieglojumu jomā var iepazīties zemāk esošajā tabulā.

Saistošie noteikumi Nr.25/2021 Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā.

Saskaņā ar Administratīvi teritoriālo reformu šī  gada 1. jūlijā tika izveidots jauns Ķekavas novads. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums nosaka, ka 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētā novada dome izvērtē novadu veidojošo bijušo pašvaldību pieņemtos saistošos noteikumus un pieņem jaunus novada saistošos noteikumus.

Saistošo noteikumu salāgošana pēc Administratīvi teritoriālās reformās ir viens no Ķekavas novada domes galvenajiem izaicinājumiem, lai rastu optimālāko risinājumu visiem – novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un novada budžeta finansiālajām iespējām.   

Saistošie noteikumi „ Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ķekavas novadā” nosaka:

  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek dzīvojamo māju palīgēkas;
  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves;
  • kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek inženierbūves-laukumus, kas tiek izmantoti kā transportlīdzekļu maksas stāvlaukumi;
  • nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

Tāpat noteikumi tiek izdoti, lai atbalstītu personas, kuras godprātīgi pilda pret pašvaldību uzņemtās saistības, tajā skaitā, maznodrošinātās personas, personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti un zemes īpašnieki, kuru īpašumi nav izmantojami pēc noteiktā zemes lietošanas mērķa.

 

Būtiskākās izmaiņas attiecībā uz NĪN atvieglojumiem

Kategorija

No 2022.gada 1.janvāra

Esošā situācija – līdz ATR

Daudzbērnu ģimenes

70 % par ēkām un zemi

50% par ēkām un zemi – Ķekavas un Baldones novados

20% par ēkām un zemi – Baldones novadā

Maznodrošinātām personām vai ģimenēm

50% ēkas un zeme

50% par ēkām un zemi – Ķekavas un Baldones novados

Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem

70% par ēkām

70% par zemi

50% par ēkām un zemi – Ķekavas novadā

70 % par ēkām un zemi – Baldones novadā

Politiski represētām personām un personām, kuras atzītas par nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

70 % par ēkām un zemi

50% par ēkām un zemi – Ķekavas un Baldones novados

25 % par ēkām un zemi – politiski represētajiem Baldones novadā

Personām ar 1. grupas invaliditāti

70% par ēkām

70% par zemi

50% par ēkām un zemi Ķekavas novadā

90% par ēkām un zemi – Baldones novadā

Personām ar 2.grupas invaliditāti

50% par ēkām

50% par zemi

50% par ēkām, 50% par zemi -Ķekavas novadā

70% par ēkām un zemi – tikai vientuļiem       2. grupas invalīdiem, Baldones novadā

Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu invalīdu, ar 1. un 2.grupas invalīdiem, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem attiecībā uz dzīvojamām mājām, un tām piekritīgo zemi.

50% par ēkām

50% par zemi

(ja 1. grupa vai bērns invalīds;

 

25% par ēkām

25% par zemi, ja ir 2 .grupas invaliditāte

50% par ēkām, 50% par zemi – Ķekavas novadā

70% par ēkām un zemi – tikai bērniem invalīdiem Baldones novadā

Pensionāri no 70 gadu vecuma

50% par ēkām un zemi

50% par ēkām un zemi no 65 g./v.- Ķekavas novadā

Baldones novadā šādas atlaides iepriekš nebija

Nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz LR noteikto min. mēnešalgas apmēru, attiecībā uz dzīvojamām mājām un tām piekritīgo zemi. (Vientuļie pensionāri ir personas, kurām nav laulātā un/vai pilngadīgu bērnu. (kuriem nav Civillikumā noteikto likumisko apgādnieku – laulātā, pirmās pakāpes lejupējo un augšupējo radinieku.

90% par ēkām

90% par zemi

70% par ēkām un zemi – Baldones novadā

90% par ēkām un zemi – Ķekavas novadā

Administratīvā pārvalde
08.12.2021.

Notikumu kalendārs

Calendar of Notikumi

Pi Pir

Ot Otr

Tr Tre

Ce Cet

Pi Pie

Se Ses

Sv Sve

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

0 notikumi,

New title